kliknij na kod artykułu w tabeli aby zobaczyć więcej informacji 

 

Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego FrezyDoDrewna.pl

 

Spis treści 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. Zawarcie umowy sprzedaży
 4. Odbiór, dostawa, płatność
 5. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 6. Obowiązki usługobiorcy
 7. Reklamacje
 8. Zmiana regulaminu
 9. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 10. Rozstrzyganie sporów
 11. Postanowienia końcowe

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.frezydodrewna.pl skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.):

"Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową."

 

1.2. Sklep prowadzony jest przez firmę

SEMPER A70 Sp. z o.o. s.k. z siedzibą przy ul. Okunin 138A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6614 i 6810 i posiadając NIP 5242359339, REGON 0163640; adres poczty elektronicznej: sklep@frezydodrewna.pl, numer telefonu: 22 21 31 880 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora).

1.3. Definicje

1.3.1. STRONY – Klient i Usługodawca, Operator, Administrator, Sprzedawca.

1.3.2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie ze sklepu musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.3. USŁUGODAWCA, OPERATOR, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA – SEMPER A70 Sp. z o.o. s.k. z siedzibą przy ul.Okunin 138A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6614 i 6810 i posiadając NIP 5242359339, REGON 0163640; adres poczty elektronicznej: sklep@frezydodrewna.pl, numer telefonu: 22 21 31 880 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora).

1.3.4. SKLEP INTERNETOWY – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: frezydodrewna.pl

1.3.5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

1.3.6.    Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na
a)    umożliwieniu składania Zamówień za pomocą Formularza Zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym
b)    dostarczaniu treści dot. Sklepu Internetowego za pomocą newslettera
c)    umożliwieniu Użytkownikom komentowania produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

1.3.7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz zamówienia umożliwia złożenie zamówienia i jest dostępny na stronie www.frezydodrewna.pl.

1.3.8. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.9. DOWÓD SPRZEDAŻY – faktura VAT lub paragon wystawiona na Klienta przez Sprzedawcę (Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumentom)

1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

2. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

2.1.    Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego - poprzez dodanie towarów do koszyka, utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), zapisanie się do newslettera, dodanie komentarza, czy też złożenie Zamówienia.
2.1.1.   Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) towaru ze strony internetowej Sklepu Internetowego, wprowadzenie zamawianej ilości oraz zatwierdzenie poprzez kliknięcie odpowiedniego pola „Dodaj do koszyka”. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Pokaż koszyk”.
2.1.2.   Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na:

2.1.2.1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie www.frezydodrewna.pl i podaniu nazwy firmy (jeśli posiada), numeru NIP lub PESEL, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła

2.1.2.2. Utworzenie konta Użytkownika jest uzależnione od potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie w check-box informacji o akceptacji Regulaminu

2.1.2.3. Zatwierdzeniu poprzez kliknięcie pola „Wyślij rejestrację”

2.3.  Dostarczanie treści dotyczących Sklepu Internetowego za pomocą newslettera polega na wpisaniu swojego adresu e-mail i nazwy w polu „Newsletter” widocznym na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz naciśnięcie pola  „Zapisz się";

2.4. Techniczne wymagania potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

2.4.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu.

2.4.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Google Chrome w wersji 17 lub wyższej, Internet Explorer wersji 8.0 lub wyższej; Mozilla Firefox wersji 10.0 lub wyższej.

2.4.3. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików typu cookies.

2.4.4. Obsługa JAVA, FLASH

2.4.5. Dostęp do konta poczty e-mail

2.3.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2.4.    Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.5. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.6.    Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w końcowej części regulaminu.

 

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


3.1.    Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, poprzez pocztę mailową sklep@frezydodrewna.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 22 21 31 880.
3.2.    Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Informacje o produktach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
3.3.    Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe w następujący sposób (poniższe czynności będą także komunikowane Klientowi w formie wiadomości e-mail oraz informacji dostępnych na stronie):
3.3.1    FORMULARZ ZAMÓWIEŃ
3.3.1.1    Złożenie Zamówienia:
a)   w celu złożenia Zamówienia należy wybrać produkt ze strony internetowej Sklepu Internetowego oraz dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie.
b)   następuje przekierowanie do kolejnych podstron i gdzie należy wybrać odpowiednie opcje. 
c)   następnie należy zdefiniować adres i sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności, a następnie przejść do kolejnej podstrony klikając odpowiedni przycisk.
d)   następuje przekierowanie do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.: przedmiot zamówienia,  jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują),  wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności,  dane do wysyłki

e) na tym etapie Usługobiorca ma również możliwość dodania uwag do Zamówienia w polu: „Uwagi:”.

f)  w celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu
g)  następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić klikając przycisk „Złóż zamówienie”
3.3.1.2. Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
3.3.1.3.  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie od Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta zawiera:
a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b) oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
c) oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) 
d) link do niniejszego regulaminu 

3.3.2.    TELEFONICZNIE
3.3.2.1  Złożenie zamówienia, zawarcie umowy:
a)   Zastrzeżenie:  zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00.
b)   zamówienie telefonicznie można złożyć pod numerem telefonu 22 21 31 880 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora) określając co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena. 
3.3.2.2. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę. 
3.3.2.4. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.
3.3.2.5. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru – nazwa firmy, imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.
3.3.3.    WIADOMOŚĆ E-MAIL sklep@frezydodrewna.pl
3.3.3.1.    Złożenie zamówienia, zawarcie umowy
a)   w celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@frezydodrewna.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, forma płatności, sposób dostawy.
3.3.3.2. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę zakupu. 
3.3.3.3. W przypadku braku oznaczenia przez Klienta terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, oferta zakupu złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem 7 dnia roboczego.
3.3.3.4.   Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.
3.3.3.5.   W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.
3.4.    Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT wystawioną na klienta po przygotowaniu towaru do wysyłki.

 

4. ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ

4.1.      Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru: 
4.1.1.   Przesyłka kurierska przedpłata
4.1.2.   Przesyłka kurierska pobranie
4.1.3.   Przesyłka pocztowa (Poczta Polska SA, Paczkomaty-InPost) przedpłata

4.1.4.   Przesyłka pocztowa (Poczta Polska SA, Paczkomaty-InPost) pobranie

4.1.5.   Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy

4.2. Inna forma odbioru lub dostawy zaproponowana przez Klienta i zaakceptowana przez Sprzedawcę (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@frezydodrewna.pl  celem uzgodnienia szczegółów)

4.3.  Ewentualne koszty dostawy zostaną wybrane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Koszty podane są na stronie www.frezydodrewna.pl 
4.4.    Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki. 
4.4.1.  Czas realizacji zamówienia wynosi do od 2 do 7 dni roboczych. Czas ten należy liczyć w następujący sposób: 
4.4.2.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
4.4.3 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
4.5.  Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:
4.5.1  Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych
4.5.2. Listy polecone priorytetowe dostarczane są w ciągu 2-5 dni roboczych. 
4.5.  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
4.6.    Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
4.7.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.8.    Klient może dokonać płatności w następującej formie:
4.8.1. Płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
4.8.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
4.8.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., która jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo płatności.

4.8.4. Inna forma po uzgodnieniu ze Sprzedającym

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

5.1. Stroną umowy o świadczenie Usługi może być tylko Klient.

5.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje prezentowane na stronie

Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

6. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

6.1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem.

6.2. Zabronione są działania utrudniające funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

6.3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.4. Usługobiorca obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

7. REKLAMACJE

 

7.1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

7.1.1. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@frezydodrewna.pl lub też pisemnie na adres: ul. Okunin 138A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Przesłanie informacji o numerze zamówienia lub nr dowodu zakupu przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji.

7.1.2. Reklamowany towar na podstawie udzielonej gwarancji należy dostarczyć we własnym zakresie do siedziby Sklepu Internetowego lub skorzystać z pośrednictwa Sklepu Internetowego kontaktując się z obsługą Sklepu na adres sklep@frezydodrewna.pl, telefonicznie 22 21 31 880 lub pisemnie na adres ul. Okunin 138A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

7.2. Składając reklamację na podstawie uprawnień gwarancyjnych należy:

7.2.1. Dołączyć do przekazywanego towaru kopię dowodu zakupu sprzętu w Sklepie Internetowym.

7.2.2. Prosimy o przekazywanie towaru w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,

7.2.3. Dołączenie do reklamowanego towaru szczegółowego opisu występującej wady towaru.

7.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
7.4.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

8. ZMIANA REGULAMINU

 

8.1. Zmiany w regulaminie: 
8.1.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług drogą elektroniczną, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

8.1.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 

9. WYPOWIADANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:


9.1.   Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
9.2. Wypowiedzenie umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@frezydodrewna.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
9.3.    Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
9.4. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

10.    ROZSTRZYGANIE SPORÓW:


10.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwemu sądowi.

10.2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
10.2.1.    Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), 
10.2.2.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
10.2.3.    oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
FrezyDoDrewna.pl